Jump to content
Sign in to follow this  
You need to play a total of 1 battles to post in this section.
WG_Lumberjack

Hotfix 0.8.0.3 - Przerwa w działaniu serwera - 21/02/2019 - 05:00 - 06:00 CET

51 comments in this topic

Recommended Posts

WG Staff
2,380 posts
4,168 battles

Kapitanowie,

W związku ze zmianami wprowadzanymi do gry, serwer będzie niedostępny od 05:00 do 06:00 21/02/2019.

Wkrótce podamy listę wprowadzanych zmian.

Na stanowiska!

 • Bad 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
WG Staff
2,380 posts
4,168 battles

PL wersja w przygotowaniu, póki co wrzucam listę zmian w jutrzejszej aktualizacji po angielsku:
 

Spoiler

Update 0.8.0.3 will affect the interaction of carriers with destroyers, the "Fighter" consumable, and the individual balance of some ships.

 

 • Due to the good maneuverability and precise aiming even when changing direction of attack, Attack Aircraft are excessively effective against destroyers. The latter have almost no opportunities for counterplay, even with active maneuvering. Given the high speed, Attack Aircraft successfully repel destroyers from control points and, in the early stages of battle, force them to keep close to allies, so as not to suffer from airborne attack. Taking into account the above factors, we have reduced the effectiveness of attack aircraft against maneuvering destroyers, but at the same time preserved the main features of the planes. These changes will apply to Attack Aircraft of all CVs:
 • Increased preparation time for the attack, which will not allow instant attacks on destroyers.
 • Changed the parameters of aiming: now planes get a large aim penalty when changing their direction during an attack and will not be able to accurately shoot rockets when maneuvering.
 • Maneuverability during the preparation for the attack and during the attack run is reduced, which will not allow Attack Aircraft to easily aim at a maneuvering destroyer if the approach of the attack was originally on the wrong vector.
 • Thus, the destroyer, which actively maneuvers and takes into account in advance the attack vector of the squadron, will be able to successfully dodge the attack. The interaction of attack aircraft with ships that do not change their course or, due to their  characteristics, cannot do it quickly enough, will remain at the same level.
 • Visibility of all ships from the air is reduced by 20%. This will reduce the reconnaissance potential of СVs at the start of the battle and will help destroyers to remain undetected for a longer period, provided that their AA is turned off with the help of the P key.
 • To improve the efficiency of the "Fighter" consumable, we changed its settings. Now, fighters quickly begin pursuing enemy squadrons in their area of influence.
 • Also increased cruising speed, increased the number of aircraft called by consumable on the squadron from 2-3-4 to 3-5-7, respectively.
 • We have also significantly reduced the hit points of fighters, which will emphasize their weakness against ships and low efficiency as an intelligence tool. In addition, the radius of patrolling fighters for squadrons has changed with tier progression: at tier VI it has been reduced to 2.5 km, tier VIII is unchanged, and at the X tier it is now 3.5 km.
 • Due to the excessive efficiency on account to the large number of torpedoes in the attack flight, the attacking potential of Midway’s torpedo bombers is reduced: their torpedoes have been replaced with weaker ones (the maximum damage is now 4233 instead of 5367) and the chance of flooding is reduced. Other parameters remain unchanged.

 

Changes that have affected the premium aircraft carrier Enterprise:

 • Bombers in all respects have become similar to the SB2C Helldiver bombers found on aircraft carrier Lexington, but they still carry AP bombs. This change will increase the survivability of the squadron.
 • Reduced torpedo arming time. The torpedo aiming is now similar to the TBF Avenger torpedo bombers of the aircraft carrier Lexington. Previously, the torpedo aiming reticle was tightened slowly, but the penalty for maneuvering was lower. Now, the aiming will be faster, but the penalty for maneuvering will be higher. Thus, when it’s the right time to attack, the torpedo bombers will be able to drop their torpedoes more quickly and accurately.
 • Replenishment of Attack Aircraft on the deck has been accelerated, allowing for faster compensation for the loss of aircraft in battle.

 

Other changes:

 • Fixed an incorrect cooldown for consumable "Defensive AA Fire II" on destroyers. Now it is lower than the "Defensive AA Fire I".
 • Reduced the size of bomber squadrons for British aircraft carriers, and increased fall time of the bombs. Due to the specifics of dropping bombs, British aircraft were too effective compared to other bombers. These changes will allow them to retain their features but will lead to a more balanced damage output.
 • Changed number of attack aircraft in the attack flight for the base plane module of the aircraft carrier Furious, and for the attack aircraft on the aircraft carrier Indomitable. Now there are two planes instead of three in the attack flight, which will make three attacks possible in one squadron instead of two.
 • Fixed a bug that caused the guns of the ship HuangHe to be displayed as floating in the air when a special Lunar New Year camouflage was equipped.
 • February 23, the port of St. Petersburg will be decorated to celebrate the Defender of the Fatherland Day. Its appearance will remain festive until the release of update 0.8.1.
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WG Staff
2,380 posts
4,168 battles

PL

 

• Ze względu na dobrą manewrowość i precyzyjne celowanie nawet przy zmianie kierunku ataku, samoloty są nadmiernie skuteczne przeciwko niszczycielom. Te ostatnie nie mają prawie żadnych możliwości przeciwdziałania, nawet przy aktywnym manewrowaniu. Biorąc pod uwagę dużą prędkość, samoloty szturmowe skutecznie wypychają niszczyciele z punktów kontrolnych i na wczesnych etapach bitwy, zmuszają ich do zbliżania się do sojuszników, aby nie ucierpieć z powodu ataku powietrznego. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, zmniejszyliśmy efektywność samolotów szturmowych przeciw manewrom niszczycieli, ale jednocześnie zachowaliśmy główne cechy samolotów. Zmiany te będą dotyczyć samolotów bojowych wszystkich CV:

• Zwiększony czas przygotowania do ataku, który nie pozwoli na natychmiastowe ataki na niszczyciele.

• Zmieniono parametry celowania: teraz samoloty otrzymują dużą karę do celowania podczas zmiany kierunku ataku i nie będą w stanie precyzyjnie strzelać rakietami podczas manewrowania.

• Redukcja manewrowości podczas przygotowania do ataku i podczas biegu ataku jest zmniejszona, co nie pozwoli, aby samolot szturmowy łatwo celował w niszczyciel manewrowy, jeśli podejście ataku było pierwotnie na niewłaściwym wektorze.

• W ten sposób niszczyciel, który aktywnie manewruje i bierze pod uwagę wektor ataku eskadry, będzie mógł skutecznie uniknąć ataku. Interakcja samolotu szturmowego z okrętami, które nie zmieniają kursu lub, ze względu na ich charakterystykę, nie może zrobić tego wystarczająco szybko, pozostanie na tym samym poziomie.

• Widoczność wszystkich okrętów z powietrza zmniejsza się o 20%. Zmniejszy to potencjał rozpoznawczy CV na początku bitwy i pomoże niszczycielom pozostać niewykrytym przez dłuższy czas, pod warunkiem, że ich AA zostanie wyłączone za pomocą klawisza P.

• Aby poprawić wydajność materiału eksploatacyjnego "Myśliwiec", zmieniliśmy jego ustawienia. Teraz samoloty zaczynają szybciej ścigać eskadry wroga w swoim obszarze.

• Zwiększyliśmy także prędkość przelotową, zwiększając ponadto liczbę myśliwców wzywanych za pomocą tego sprzętu eksploatacyjnego z 2-3-4 do, odpowiednio 3-5-7

• Znacznie zmniejszyliśmy również liczbę punktów wytrzymałościowych myśliwców, które będą teraz w mniejszym stopniu słyżyć jako narzędzie do spotowania Dodatkowo, promień patrolujących myśliwców dla eskadr zmienił się wraz z postępem poziomów: na poziomie VI zmniejszono go do 2,5 km, poziom VIII nie uległ zmianie, a na poziomie X wynosi teraz 3,5 km.

• Ze względu na nadmierną skuteczność w stosunku do dużej liczby torped, zmniejsza się potencjał ataków torpedowych Midwaya: ich torpedy zostały zastąpione słabszymi (maksymalne obrażenia to teraz 4233 zamiast 5367), a ryzyko powodzi jest zmniejszone. Pozostałe parametry pozostają niezmienione.

 

Zmiany, które wpłynęły na lotniskowiec premium Enterprise:

• Bombowce we wszystkich aspektach stały się podobne do bombowców SB2C Helldiver znalezionych na lotniskowcu Lexington, ale nadal posiadają bomby AP. Ta zmiana zwiększy przeżywalność eskadry.

• Zredukowany czas uzbrajania torped. Celowanie torpedowe jest teraz podobne do bombowców torpedowych TBF Avengera z lotniskowca Lexington. Wcześniej celownik torpedowy był powoli zawężany, ale kara za manewrowanie była niższa. Teraz celowanie będzie szybsze, ale kara za manewrowanie będzie wyższa. Tak więc, gdy nadejdzie właściwy czas na atak, bombowce torpedowe będą mogły szybciej i dokładniej zrzucać torpedy.

• Uzupełnianie samolotów na pokładzie zostało przyspieszone, co pozwala na szybszą kompensację strat samolotu podczas bitwy.

 

Inne zmiany:

• Naprawiono niepoprawny czas odnowienia dla "Obrona przeciwlotnicza II" na niszczycielach. Teraz jest niższy niż " Obrona przeciwlotnicza I".

• Zredukowano rozmiar eskadr bombowców dla brytyjskich lotniskowców i zwiększono czas opadania bomby. Ze względu na specyfikę zrzucanych bomb, brytyjskie samoloty były zbyt skuteczne w porównaniu do innych bombowców. Zmiany te pozwolą im zachować funkcje, ale doprowadzą do bardziej wyrównanego wyniku obrażeń.

• Zmieniliśmy ilość samolotów szturmowych w ataku dla podstawowego ustawienia lotniskowca Furious, a także CV Indomitable. Teraz atak będzie się składał  z 2, zamiast z 3, samolotów szturmowych, co pozwoli na trzy ataki eskadrą zamiast dwóch.

• Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie dział HuangHe jako unoszących się w powietrzu po wyposażeniu w specjalny kamuflaż noworoczny Lunar.

• 23 lutego port w Petersburgu zostanie przystrojony z okazji Dnia Obrony Ojczyzny. Jego wygląd pozostanie świąteczny do czasu wydania aktualizacji 0.8.1.

 • Cool 1
 • Boring 1
 • Bad 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
[-FZO-]
Community Contributor
1,247 posts
13,864 battles

Chore. 

 

Czekam na kolejne nerfy aż lotniskowce staną się całkowicie niegrywalne. Jesteście na dobrej drodze. 

Jak dalej będziecie tak "balansowac" to 5% populacji graczy na CV sprzed reworku będzie waszym odległym marzeniem. 

 • Cool 10
 • Boring 1
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beta Tester
450 posts
16,031 battles

To w ramach zachęty do grindowania linii brytyjskich CV - ek. Poza tym, tak czy inaczej będą mogli odhaczyć rework CV jako załatwiony i przejść do innych ważnych spraw jak np. poprawa olinowania okrętów.

 • Cool 1
 • Funny 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
[FT-B]
Players
499 posts
6,401 battles

Ten balans przypomina mi próby, zmieniania paru rzeczy w AW. Najpierw robicie CV przesadzone, a potem czym nowsze zmiany, tym CV są gorsze. I skończy się na tym, że będzie po staremu. Tylko najlepsi będą robić wyniki(tak jak przed zmianami)  A reszta będzie zniechęcona

Share this post


Link to post
Share on other sites
[GROM-]
[GROM-]
Beta Tester
169 posts
16,607 battles
20 minut temu, Toyminator napisał:

Ten balans przypomina mi próby, zmieniania paru rzeczy w AW. Najpierw robicie CV przesadzone, a potem czym nowsze zmiany, tym CV są gorsze. I skończy się na tym, że będzie po staremu. Tylko najlepsi będą robić wyniki(tak jak przed zmianami)  A reszta będzie zniechęcona

Przestań pisać jakiekolwiek teksty o balansie czy grze, bo normalnie pośmiewisko z siebie robisz 2670 bitew kooperacyjnych i aż cale 92 randomowe. Co ty możesz powiedzieć o grze? nic kompletnie nic, normalnie expert w każdej sprawie. 

 • Cool 5
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[-FZO-]
Players
3 posts
16,197 battles

To już przestało być nawet zabawne.
Jako fan lotniskowców sprzed reworka trochę się obawiałem co może przynieść przyszłość. Przy wprowadzaniu poprawki 0.8.0 sprzedałem obie linie aż do T6, bo pomyślałem że i tak będę grindował je od nowa, to się przy okazji nauczę nowej mechaniki gry. 8.0 niestety miał niezbalansowane AA okrętów i "F spam" , wystarczyło tylko to naprawić i wszystko byłoby ok. Niestety balansowanie WG polega na *edit  młotkiem wszystkiego co jest w pobliżu i mniej więcej przypomina gwóźdź. Zwiększenie ciągłych obrażeni i wydłużenie otrzymywania obrażeń przez samoloty  po wciśnięciu F to był dobry krok, cała reszta to jest porażka. Nerfienie torped, szansy na zalanie, rakiet etc.  po prostu  jadą po całości. Już teraz aby Midwayem trafić płynący bokiem GK muszę lecieć 7km na wprost i nie nie, lepiej nie waż się dotknąć klawisza A i D, albo twój rozrzut torped będzie jak stąd do księżyca. Każdy kolejny hotfix jest coraz bardziej żenujący. Torpedy Mid za mocne! prawie się oplułem zupą jak to przeczytałem. Teraz przy dobrych wiatrach masz szansę na może, powtarzam może 2 podejścia, przy nadchodzących zmianach mechaniki zalań to co się będzie działo to parodia. Jedyne sensowne lotniska jakie są teraz dostępne to brytyjskie, ale spokojnie i na nie przyjdzie czas. Niech tylko oficjalnie wejdą na serwery to po tygodniu dostaniemy kolejny "przemyślany" hotfix. Tyle w temacie ode mnie, ja swoje lotniska odstawiam do muzeum.

Edited by DarkAri
słownictwo
 • Cool 5
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[SPOKO]
Players
4 posts
12,576 battles
36 minutes ago, _Shibayo_ said:

To już przestało być nawet zabawne.
Jako fan lotniskowców sprzed reworka trochę się obawiałem co może przynieść przyszłość. Przy wprowadzaniu poprawki 0.8.0 sprzedałem obie linie aż do T6, bo pomyślałem że i tak będę grindował je od nowa, to się przy okazji nauczę nowej mechaniki gry. 8.0 niestety miał niezbalansowane AA okrętów i "F spam" , wystarczyło tylko to naprawić i wszystko byłoby ok. Niestety balansowanie WG polega na *edit młotkiem wszystkiego co jest w pobliżu i mniej więcej przypomina gwóźdź. Zwiększenie ciągłych obrażeni i wydłużenie otrzymywania obrażeń przez samoloty  po wciśnięciu F to był dobry krok, cała reszta to jest porażka. Nerfienie torped, szansy na zalanie, rakiet etc.  po prostu  jadą po całości. Już teraz aby Midwayem trafić płynący bokiem GK muszę lecieć 7km na wprost i nie nie, lepiej nie waż się dotknąć klawisza A i D, albo twój rozrzut torped będzie jak stąd do księżyca. Każdy kolejny hotfix jest coraz bardziej żenujący. Torpedy Mid za mocne! prawie się oplułem zupą jak to przeczytałem. Teraz przy dobrych wiatrach masz szansę na może, powtarzam może 2 podejścia, przy nadchodzących zmianach mechaniki zalań to co się będzie działo to parodia. Jedyne sensowne lotniska jakie są teraz dostępne to brytyjskie, ale spokojnie i na nie przyjdzie czas. Niech tylko oficjalnie wejdą na serwery to po tygodniu dostaniemy kolejny "przemyślany" hotfix. Tyle w temacie ode mnie, ja swoje lotniska odstawiam do muzeum.

 

 • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
10 posts
3,278 battles

Ciekawe jak CV ma się obronić przed DD jak teraz ma problem z trafieniami z rakiet podczas kiedy ona robi uniki spotowanie zmniejszone o 20% jasne samoloty widać już z daleka zanim one cokolwiek wykryją. Potrzebny jest balans AA a nie kopanie CV które dostają coraz bardziej po dupie. Samoloty w tym momencie spadają jak muchy są zbyt delikatne. Obrażenia od torped i zmiany w zalaniach jeszcze dobijanie celności oraz zmiany które jeszcze bardziej dobijają Lotnie ja się pytam kto i w jaki sposób zbiera dane"pomysły" na tak durne  hotfixy do lotni. Czy NIEWIDZICIĘ ŻE ZMIERZACIE W ZŁĄ STRONĘ I ODDALACIE SIĘ OD CELU KTÓRYM MÓWILIŚCIE. CV z takimi zmianami nie mają szans na przyciągnięcie graczy czy utrzymanie obecnych.

 • Cool 3
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
8 posts
4,396 battles

Spodziewałem się raczej buffa do wytrzymałości samolotów niż kolejnych nerfów.

Ogólnie idea reworku mi się podoba, bo styl gry na CV jest przyjemniejszy i bardziej przystępny, ale suwaczki są tak poustawiane, że CV są dużo słabsze niż wcześniej, ale jednocześnie dużo bardziej absorbujące dla przeciwników. Zmiany uderzyły zarówno w CV, jak i w DD oraz inne statki z dobrym AA (wcześniej nie dało się podlecieć do wielu okrętów, teraz straci się grupę, ale atak da się wykonać, a niektóre krążowniki, które były świetne do zwalczania samolotów, teraz sobie z tym nie radzą ze względu na randomowe chmurki oraz mały zasięg - a w drugą stronę - zdarza się, że DD (nawet taki bez dopałki przeciwlotniczej) rozwala całą grupę zanim ta doleci.

 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
16 posts
2,293 battles
2 godziny temu, mobimaniak3000xxx napisał:

I 'WY' to nazywanie balans !!!!

 

Juz teraz ciezko trafic DD a po tej aktualizacji nie bede juz grac nigdy CV.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
16 posts
2,293 battles

Stałem niszczycielem atakowały mnie 2 eskadry strąciłem obie sam ,stałem bez dymu nic z tego nie rozumiem....

 

 • Cool 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
141 posts
8,882 battles

Flint dalej będzie miał słabe AA? Bo teraz z lotniami t6 jest średnio-słabom,  a o starciu z t8 to można powiedzieć że jest to starcie w proch okrętu. Poszycie 13mm jest wrażliwe na wszystko!

 • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
41 posts
2,790 battles

Powiedzmy wprost. Ten rework to porażka. Co z tego, że będą nowe nacje, jak WG skutecznie do nich zniechęca. Rework miał umożliwić przyjemność z gry dla wszystkich graczy a wyszło jak zwykłe. Za gwałtowne zmiany w jedną czy drugą stronę.

 • Cool 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
[BASIC]
Players
3,296 posts
5,097 battles
5 hours ago, _Shibayo_ said:

Niestety balansowanie WG polega na *edit  młotkiem wszystkiego co jest w pobliżu i mniej więcej przypomina gwóźdź.

Człowieku, lepiej bym tego nie napisał. Te trzy piękne hotfixy to właśnie wypisz - wymaluj to, co napisałeś.

 • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[TPB]
Players
309 posts
4,376 battles
8 hours ago, MageT91 said:

Czekam na kolejne nerfy aż lotniskowce staną się całkowicie niegrywalne.

Wszyscy czekamy.

 

Bardzo dobrze. Nerfić dalej kilikaczy. Niech się nauczą normalnej gry, albo do WOT na arcie siedzieć.

 • Cool 4
 • Funny 2
 • Boring 1
 • Bad 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
[HEL-L]
Players
5 posts
8,420 battles

Dzięki CV gra dostała drugie życie, a ten nerf właśnie je zabiera. Ahhh WG znajdźcie normalną pracę...

 • Cool 2
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[FAJU]
[FAJU]
Players
135 posts
8,188 battles

super revork ta gra jest nie grywalna z waszym chorym rng i mm,robi sie to samo co w wot z artyleria,lotnia jest op,z rozbiciem i mysliwcem okret pod aa podczas ataku zestrzelilem 2 samoloty a stracilem połowe hp

pisze tu o okrecie z dobrym aa jak charles martel czy baltimore.praktycznie w kazdej bitwie po dwa lotniskowce super fun tylko dla kogo??dla tych co sobie samolocikami lubia polatac?bo dla calej reszty to juz nie jest zabawne

 • Cool 2
 • Funny 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[KDCS]
Players
16 posts
6,719 battles

Zmiana ataków samolotów szturmowych to kolejny bezsens WoW !!!

Przy trierach 10, 9 , 8 wpakujecie 1 -2 rakiety tracąc wszystkie samoloty.

Po waszych super updatach CV robią góra 40% poprzednich wyników.

Walka CV 8 tieru z 10-tym TO STRATA CZASU !!!

 • Cool 2
 • Funny 1
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[KDCS]
Players
16 posts
6,719 battles

Super pomysł !!! Głosujcie !!!!

 Wycofać lotniskowce z tej gry !!!

Bo granie nimi to szkoda czasu !

 • Cool 4
 • Funny 1
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[WIDMO]
Beta Tester, In AlfaTesters
90 posts
9,580 battles

1 bitwa po patchu 0.8.3.
Moje opinie:
Hakyuriu nadal zdecydowanie słabszy niż Midway. Pozostał bardzo długi (5sek) czas przygotowania do ataku, celownik nadal rozkłada się mocno po zmianie kursu jak nogi prostytutki. Haku nie ma możliwości wykonania nawet 2 pełnych ataków przy podejściu do celu (z niewidki) co na początku było bardzo dużym atutem tego lotniskowca. WG próbowało zrównoważyć przez nerf torped. Wolniejsze (niż standardowe japońskie) torpedy, które osiągają 40 węzłów, totalnie subiektywnie....ja bym dał 45 węzłów. Nerf samolotów szturmowych z rakietami moim zdaniem był potrzebny. Teraz przygotowanie do ataku trwa prawie 4 sekundy. To dużo i gdy ddek ma wyłączoną pelotkę, nie ma szansy na natychmiastowy atak. Ponadto podczas ataku samolotu praktycznie nie skręcają, więc muszą lecieć praktycznie tylko po prostej linii. Pozostał natomiast problem związany z wydłużeniem czasu "wznoszenia na bezpieczną wysokość" samolotów. Nadal samoloty, które normalnie wykonały atak wznoszą się bardzo długo i zdarza się, że po wykonaniu ataków, nawet gdy straciłem podczas nich 1-2 samoloty, te pozostałe zostały strącone już po zrzucie. Rozszerzono również zasięg myśliwców (consumable CVek). Nie wiem jak wyglądają te zmiany na pozostałych klasach okrętów, bo nie grałem jeszcze nimi od wejścia patcha, ale na lotniskowcach ten zasięg zwiększono o 0.5km do 3.5km. Dodatkowo myśliwce atakują zdecydowanie szybciej. Przed 0.8.3 mogłem przelecieć przez strefę pilnowaną przez myśliwce bez problemu o agro, a teraz nie mam już takiej możliwości i chwilę po "zaczepieniu" o tą strefę myśliwce się agrują. Ogromne zmiany w ilości myśliwców (10 na Enterprise....?)
Pozdrawiam 
 

 • Cool 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×