Jump to content
Update 0.11.11 Release: Thursday 8/12/2022 Read more... ×

Pravidla pro klany

Sehales

Založením/připojením se a/nebo správou klanu hráči World of Warships rozumí, přijímají a souhlasí, že všechna pravidla, smlouvy, zásady a další dokumenty přijaté hráči při registraci (zakládání účtů) ve World of Warships (dále jen „Uživatelská smlouva“) se vztahují na založení, vstup, správu a další využití klanů ve výše uvedených hrách.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE PRAVIDLA A OMEZENÍ NEJSOU PODROBNÁ A NEPOKRÝVAJÍ VŠECHNO MOŽNÉ URÁŽLIVÉ NEBO HANLIVÉ CHOVÁNÍ.

 

1. Registrace klanu je nabízena na základě poplatku. Registrační poplatek bude z účtu hráče, zakládajícího klan, automaticky stržen v okamžiku registrace.

2. Maximální počet členů nově založeného klanu je 30. Tento počet lze následně zvýšit s využitím způsobů dostupných ve hře.

3. Název klanu sestává z celého názvu a značky (zkratky).

4. Celý název klanu může obsahovat malá a velká písmena latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_).

5. Celý název klanu nesmí přesahovat 70 znaků.

6. Značka klanu může obsahovat pouze velká písmena latinky, pomlčku, podtržítko a číslice.

7. Značka musí být 2 až 5 znaků dlouhá.

8. Jak celý název, tak i značka jsou v rámci World of Warships jedinečné a nerozlišuje se u nich velikost písma. V průběhu ověření názvu se nebere ohled na rozdíl mezi velkými a malými písmeny.

9. Zakladatel klanu může do příslušného pole zadat popis klanu. Popis klanu může obsahovat malá a velká písmena latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_). Maximální délka popisu klanu je 500 znaků.

10. Celé ani zkrácené názvy klanů, jejich značky a popisy nesmí:

10.1. Být přímo či nepřímo spojovány s jakýmikoliv organizacemi, ideologiemi, historickými či politickými představiteli, včetně těch, kteří byli odsouzeni za zločiny proti lidskosti, a které tím pádem vyvolávají negativní reakce značného počtu lidí, nebo s jakýmikoliv představiteli či názvy teroristických organizací, včetně těch, které fungují v současné době. Příklad porušení: nacistické atributy, zkratky nebo symboly jakéhokoliv druhu, např. „SS“, a také jména, příjmení a iniciály nacistických představitelů.

10.2. Obsahovat odkazy na rasovou nebo nacionální nadřazenost, stejně jako podporovat diskriminaci v jakékoliv podobě.

10.3. Naznačovat jakoukoliv urážku či oplzlost v jakémkoliv jazyce.

10.4. Být spojené s pedofilií, nezpůsobilostí/postižením či důsledky obtěžování.

10.5. Žádným způsobem napadat jakoukoliv etnickou či rasovou skupinu.

10.6. Být přímo či nepřímo spojovány s pohlavním stykem či sexuálním násilím.

10.7. Popisovat nižší biologické funkce a reflexy lidí či zvířat.

10.8. Přímo či nepřímo propagovat nebo odkazovat na užívání alkoholu nebo drog.

10.9. Zcela nebo částečně obsahovat prvky chráněné autorskými právy nebo registrované ochranné známky.

10.10. Obsahovat informace, které mohou vést k chybnému vnímání klanu jakožto klanu společnosti Wargaming.

10.11. Obsahovat vulgární zkratky, výrazy či fráze.

10.12. Žádným způsobem porušovat podmínky Uživatelské smlouvy mezi hráči a společností Wargaming, a to včetně právních předpisů.

10.13. Obsahovat odkazy na jiné internetové zdroje, vyjma odkazů na zdroje World of Warships.

10.14. Obsahovat či naznačovat požadavek členských poplatků za vstup či členství v klanu.

Jak celé názvy klanů a jejich značky, tak ani jejich motta a popisy nesmí porušovat výše uvedené body.
Jakékoliv celé a zkrácené názvy klanů, a také značky a popisy klanů, které výše uvedená pravidla porušují, se musí změnit a musí být uvedeny do souladu s pravidly. V závislosti na závažnosti přestupku s pojmenováním může být klanu nabídnuto varování a může být požádán o změnu položky, která pravidla porušuje, nebo bude tato položka automaticky přejmenována společností Wargaming. V mimořádně zjevných a závažných situacích může mezi přijatá opatření patřit rozpuštění klanu a trvalé zablokování přístupu do hry pro účty jeho členů, a to zejména v případech stížností dotčených stran či držitelů práv. V takových případech se poplatek za vytvoření celých a zkrácených názvů (značek) a popisů klanů, jež pravidla porušují, nevrací.
Společnost Wargaming není odpovědná za to, když si více klanů vytvoří podobné názvy či značky klanu. Proti takovým klanům nebudou podniknuta žádná administrativní opatření.
Klan, jehož celý či zkrácený název bude považován za porušení pravidel, může být rozpuštěn bez náhrady registračního poplatku. Společnost Wargaming má právo, ale není povinna, dát klanu, který porušuje pravidla, až 24 hodin na nápravu prohřešku.

 

11. Jakékoliv porušení těchto pravidel má automaticky za následek porušení Uživatelské smlouvy, či jiného podobného dokumentu, který upravuje používání příslušné hry a může být důvodem k sankcím vůči zakladateli klanu, nebo jiné osobě, která má oprávnění ke správě klanu.

12. Náležitosti speciálních prohřešků specifických pro klany:

12.1. Přímý prodej míst/slotů v klanech za účelem získání herních předmětů, úspěchů či jakéhokoliv jiného typu zisku je zakázáno. To se vztahuje na jakýkoliv typ vstupních či členských poplatků, které nejsou zřízeny v rámci mechaniky hry.

12.2. Jakékoliv typy domluvených bitev, tj. zmanipulování zápasů, včetně záměrných proher (zahazování her) či nadměrně pasivní chování obou týmů najednou (vynucené remízy) je zakázáno.

13. V případě, kdy několik hráčů z klanu opakovaně porušuje Pravidla klanů nebo Uživatelskou smlouvu, má společnost  Wargaming právo k vynulování postupu klanu v žebříčku, k odstranění jakýchkoliv budov na klanové základně, k odstranění zdrojů klanu a k rozpuštění takového klanu bez jakékoliv náhrady pro klan či jednotlivé hráče. Členové klanu, který se dopustil porušení článku 12, mohou být zbaveni herních předmětů či úspěchů, kvůli nimž byla pravidla porušena, nebo jim může být omezen přístup k herním účtům a to i včetně trvalé blokace.

14. Každý případ porušení těchto Pravidel klanů se posuzuje samostatně. Závažnost přestupku určuje společnost Wargaming.

15. Stížnosti související s konflikty uvnitř klanu společnost Wargaming neřeší. Odpovědnost za řešení konfliktních situací spočívá na velitelích klanu, jejich zástupcích a oprávněných osobách, které jmenují. Přiřazením členů klanu na pozici důstojníka a další klanové pozice velitel klanu potvrzuje pravomoci příslušných osob. Na druhou stranu řadoví členové přijímají Pravidla klanů tím, že do něj vstoupí.

×