Jump to content

Tworzenie klanów - zasady

WG_Lumberjack

Tworząc, dołączając do i/lub zarządzając klanem, gracze World of Warships rozumieją i przyjmują, że wszystkie zasady, umowy, polityki i inne dokumenty zaakceptowane przez graczy w momencie rejestracji (tworzenia konta) w World of Warships (odtąd oznaczone jako "Umowa użytkownika") będą miały zastosowanie do tworzenia, wprowadzania, zarządzania i innych operacjach na klanie w powyżej wymienionych grach.

 

PROSZĘ ZAUWAŻYĆ, ŻE ZASADY I OGRANICZENIA NIE WYCZERPUJĄ I NIE POKRYWAJĄ WSZYSTKICH MOŻLIWYCH OBRAŹLIWYCH ZACHOWAŃ I NADUŻYĆ.

 

1.         Rejestracja klanu oferowana jest za opłatą. Opłata rejestracyjna obciąży automatycznie konto gracza tworzącego klan w chwili rejestracji.

2.         Maksymalna liczba członków nowo utworzonego klanu wynosi 30. Liczba ta może zostać zwiększona różnymi sposobami dostępnymi w grze.

3.         Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i znacznika (skrótu).

4.         Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślnik (_).

5.         Pełna nazwa klanu nie może przekraczać 70 znaków.

6.         Znacznik klanu może zawierać tylko wielkie litery łacińskie, myślnik, podkreślnik i cyfry.

7.         Znacznik powinien mieć długość od 2 do 5 znaków.

8.         Zarówno pełna nazwa jak i znacznik są niepowtarzalne w World of Warships, wielkość liter nie ma znaczenia. Podczas sprawdzania, wielkość liter nie jest brana pod uwagę.

9.         Twórca klanu może podać opis klanu we właściwym polu. Opis klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabety łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, myślniki (-) i podkreślniki (_). Maksymalna długość opisu klanu wynosi 500 znaków.

10.       Pełne i skrócone nazwy klanów, znaczniki i opisy nie mogą:

10.1.    Mieć pośredni lub bezpośredni związek z organizacjami historycznymi lub politycznymi, wliczając te uznane za winne zbrodni przeciwko ludzkości, co powoduje negatywną reakcję większej liczby ludzi, lub z jakimikolwiek reprezentantami lub nazwiskami organizacji terrorystycznych, wliczając aktualnie działające. Przykłady naruszenia: atrybuty nazistowskie, powiązane skróty i symbole, np. “SS”, jak również nazwiska i imiona oraz inicjały reprezentantów nazizmu.

10.2.    Zawierać wzmiankę o rasowej lub narodowej wyższości, lub promować dyskryminację w jakiejkolwiek formie.

10.3.    Sugerować zniewagę lub obsceniczność w jakimkolwiek języku.

10.4.    Być związane z pedofilią, niepełnosprawnością lub skutkami molestowania.  

10.6.    Obrażać w jakikolwiek sposób grupę etniczną lub rasę.

10.7.    Jawnie bądź niejawnie odnosić się do stosunków seksualnych lub przemocy.

10.8.    Opisywać ludzkie lub zwierzęce funkcje biologiczne lub odruchy.

10.9.    Jawnie bądź niejawnie promować lub odnosić się do spożycia alkoholu i narkotyków.

10.10.  Zawierać elementów objętych prawami autorskimi lub będącymi znakami handlowymi, częściowo lub w całości.

10.11.  Zawierać informacje, które mogłyby prowadzić do błędnego postrzegania klanu jako klanu należącego do Wargaming.

10.12.  Zawierać wulgarnych akronimów, wyrażeń, fraz..

10.12.  Naruszać warunki Umowy użytkownika między graczami i Wargaming w jakikolwiek sposób, włączając obowiązujące prawo.

10.13.  Zawierać odnośniki internetowe, oprócz odnośników do zasobów World of Warships.

10.14.  Zawierać informację lub sugerować, że dołączenie lub członkostwo w danym klanie wiążą się z opłatami.

Pełna nazwa, tag, motto i opis klanu nie mogą łamać powyższych punktów.

Wszystkie pełne i skrócone nazwy, znaczniki oraz opisy klanów, które naruszają powyższe zasady, muszą zostać zmienione w taki sposób, żeby być zgodnymi z tymi zasadami. W zależności od powagi naruszenia zasad, klan może otrzymać ostrzeżenie i nakaz zmiany obraźliwego przedmiotu albo Wargaming może zmienić go automatycznie. W skrajnie oczywistych i poważnych przypadkach podjęte działania mogą obejmować rozwiązanie klanów i stałe zablokowanie dostępu do Gry kontom jego członków, zwłaszcza w przypadkach gdy wpłynie skarga zainteresowanych stron lub właścicieli praw autorskich. W takich przypadkach opłata wydana na tworzenie pełnej i skróconej nazwy klanu (znacznika) oraz opisu klanu naruszających niniejsze Zasady, nie będzie zwracana.

Wargaming nie odpowiada za sytuacje, w których kilka klanów tworzy podobne znaczniki lub nazwy klanów. Przeciw takim klanom nie będą podejmowane żadne kroki administracyjne.

Klan, którego pełna lub skrócona nazwa zostanie uznana za sprzeczną z zasadami, może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Wargaming ma prawo, ale nie jest zobligowane do dania klanowi 24 godzin na wyeliminowanie niezgodności z zasadami.

11.       Wszelkie naruszenia tych Zasad, automatycznie oznaczają naruszenie Umowy użytkownika lub innego podobnego dokumentu dotyczącego użycia odpowiedniej gry i dają podstawy do sankcji przeciwko twórcy klanu lub innej osobie mającej uprawnienia do zarządzania klanem.

12.       Przypadki będące naruszeniami specyficznymi dla klanów to:

12.1.    Bezpośrednia sprzedaż miejsc/slotów w klanie w zamian za przedmioty w grze, osiągnięcia lub jakiekolwiek inne rodzaje korzyści są niedozwolone. Dotyczy to również opłat za dołączenie do klanu, które nie są częścią mechaniki samej gry.

12.2.    Jakiekolwiek umowne bitwy, tj. ustawianie bitew, w tym celowe porażki lub zbyt pasywne zachowanie graczy obu drużyn (wymuszony remis) są zabronione.

13.       W sytuacji, gdy kilku graczy z danego klanu wielokrotnie narusza Regulamin klanów, Regulamin gry lub Umowę użytkownika, Wargaming ma prawo anulować wszelkie postępy klanu w rankingu, usunąć wszystkie struktury z bazy klanu, zasoby klanu lub rozwiązać taki klan bez żadnej formy rekompensaty dla klanu lub samych graczy. Członkowie klanu, którzy dopuścili się wykroczeń opisanych w punkcie 12 mogą zostać pozbawieni przedmiotów w grze lub osiągnięć, dla których zasady zostały naruszone, lub dostęp do ich kont może zostać ograniczony, włączając w to możliwość stałego zablokowania konta.

14.       Każdy przypadek naruszenia tego regulaminu klanów rozważany jest osobno. Powaga naruszenia oceniana jest przez Wargaming.

15.       Skargi związane z wewnętrznymi konfliktami klanów nie są rozważane przez Wargaming. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu należy do dowódców klanu, jego zastępców i mianowanych przez nich osób autoryzowanych. Mianując członków klanu na stanowiska oficerów oraz inne stanowiska w klanie, dowódca zatwierdza ich autorytet. Pozostali członkowie akceptują wewnętrzne zasady klanu przystępując do niego.Ostatnia aktualizacja zasad: 26/03

×